کمپین تبلیغاتی

 

کمپین تبلیغاتی یا Advertising Campaign ؛ در فارسی به برنامه جامع تبلیغات ترجمه شده است.از این رو شرکتهای تجاری با کانونهای تبلیغاتی همواره ارتباطی تنگاتنگ دارند .کمپین (Campaign) به معنی مجموعه فعالیت‌های

طراحی‌شده و سازمان‌دهی شده که با ارسال پیام‌های مشخص و متوالی و تکرارپذیر برای مخاطبان هدف‌گیری شده از طریق ابزارهای ارتباط‌جمعی و رسانه‌های تأثیرگذار، درایده، قضاوت و نگرش مخاطبان نسبت به یک کالا،

خدمت ، ایجاد تغییر نموده و به دنبال آن واکنش‌های مورد انتظار به وجود خواهد آمد.

از نظر یک گروه تبلیغاتی ،تبلیغات تنها خلاقیت نیست بلکه باید بتوان با ابزارهای تبلیغاتی ،فروش محصول مورد نظر یک بنگاه تجاری را به نحو احسن بالا برد .

بنابر این طراحی وعکاس موضوعی فرای هنر است. هدف تبلیغات در کنار مبحث اظهار حقایق در مورد هدف فروش کالا را نیز عملیاتی می نماید .

کمپین تبلیغاتی هر چند شرکت تبلیغاتی ایده بر این باور است که بهترین تبلیغ توسط مشتری راضی صورت می پذیرد به این گونه که درصد رضایتمندی مشتری از بسته بندی ، کیفیت و… بالاباشد خود نوعی تبلیغات است پس حتماّ شرکت

تبلیغاتی ایده با در نظر گرفتن تمام موارد مد نظر مشتریان در کمپین تبلیغاتی خود فعالیت خوبی خواهد داشت .

به نظر شرکت تبلیغاتی ایده مواردی که یک شرکت تبلیغات باید حتماّ مدنظر قرار دهد:

  • شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ
  • پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود
  • رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم.
  • تبیین به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است ؟ و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد؟
  • اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری
  • زمان و مکان اجرای پروژه ی که باید تبلیغ شود

بادر نظر گرفتن این چند رکن اصلی کمپین تبلیغات یک شرکت تبلیغاتی میتواند با هردو طرف (فروشنده وخریدار )ارتباط قوی برقرار نماید .

AUTHOR: گروه ایده
No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.